Tietoa yhdistyksestä

Itä-Savon Puatti ry on vuonna 2003 perustettu kolmikantayhdistys, jonka tarkoitus on auttaa, tukea ja neuvoa neurologisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä, joilla on ahdh, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö tai epäily jostain näistä. Haluamme tukea myös heidän läheisiään. 

Yhdistys on jäsenenä ADHD-liitossa, Autismiliitossa sekä Aivoliittossa. 

Itä-Savon Puatti ry toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksemme toimintamuotoihin kuuluvat mm.:
  • edustamiemme ryhmien erityispiirteistä tiedottaminen
  • virkistyksen ja koulutuksen järjestäminen 
  • vertaistuen tarjoaminen
  • yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
         
"Meille jokainen erityinen, niin lapsi, nuori kuin aikuinenkin, on oma hurmaava erityinen."


Yhdistyksen voimassaolevat säännöt 18.01.2022NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1§ Yhdistyksen nimi on Itä-Savon Puatti ry.

Yhdistyksen kotipaikkana on Savonlinna ja toiminta-alueena

Savonlinna ja sen lähialueet.


TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. auttaa, tukea ja neuvoa neurologisia erityispiirteitä omaavia

henkilöitä, joilla on adhd, autismikirjon häiriö tai kehityksellinen

kielihäiriö

2. edistää em. henkilöiden hoitoa ja kuntoutusta,

3. tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. tiedottaa edustamiensa ryhmien erityispiirteistä,

2. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille

jäsenistönsä ja heidän perheittensä olojen parantamiseksi,

3. harjoittaa virkistys-, kuntoutus-, koulutus- ja kurssitoimintaa,

4. tukee alan tutkimusta,

5. toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa,

6. tarjoaa vertaistukea.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia varoja arpajaisilla, keräyksillä,

myyjäisillä ja pienimuotoisella kioskitoiminnalla.


JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,

joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta

ja toimintaa.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen sen tarkoitusperiä

erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi

hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Sivu: 2(5)

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee

esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen

vuosikokous.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnäolevat

varsinaiset jäsenet.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai

on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti

vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous

hallituksen esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä. Ennen

päätöksen tekemistä tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava

tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jäsen voidaan katsoa

eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa

maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenellä, joka eroaa

tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen

omaisuuteen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä

kirjallisesti tai sähköpostitse puheenjohtajalle.


JÄSENMAKSU

Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä

jäsenmaksun.

Jäsenmaksun suuruuden tulevalle vuodelle päättää yhdistyksen

syyskokous.

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä

kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa,

ennen kuin jäsenmaksu on maksettu. Kunniajäseniksi ja

kunniapuheenjohtajaksi kutsutuilta jäsenmaksua ei peritä.

10§ Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta

kalenterivuonna 31.12. mennessä, hänet katsotaan eronneeksi.


HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET

1 Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen

kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty.

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka

yhdistyksen syyskokous valitsee.

Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen

kielellä.

12§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: kevätkokous pidetään

huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään marraskuun loppuun

mennessä. Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää

hallitus.

Sivu: 3(5)

Yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta ilmoitetaan jäsenille

vähintään (7) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan esittää

kirjallisesti tai sähköisenä viestinä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen

aikana, hallituksen näin päättäessä.

13a§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tarvittavien

toimihenkilöiden sekä tarvittavien kokouksen toimikuntien vaali

2. kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

3. edellisen vuoden toimintakertomus

4. edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus

sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

5. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet

asiat

13b§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tarvittavien

toimihenkilöiden sekä tarvittavien kokouksen toimikuntien vaali

2. kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

3. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus tulevalle vuodelle

5. päätetään toimihenkilöiden palkkioista

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. muut kokoukselle esitetyt asiat, jolloin kuitenkin huomioidaan

se, mitä yhdistyslain 24. pykälässä määrätään

14§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen

kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua

asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on

kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö

on hallitukselle saapunut. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan

jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

15§ Varsinaisessa kokouksessa, samoin kuin ylimääräisessä

kokouksessa, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,

mikäli ei toisin vahvisteta näissä säännöissä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee arpa. Vaali tai äänestys suoritetaan suljettuna, jos

Sivu: 4(5)

vähintään yksi äänioikeutettu kokouksen osanottaja niin vaatii.


YHDISTYKSEN HALLITUS

16§ Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon

kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 2-9 varsinaista

jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä

sopii yhdistyksen toimintasuunnitelman vaativasta tehtävien jaosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa

varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai

henkilövaaleissa arpa.

17§ Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja

toimintaa johtavana elimenä:

1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten

päätökset,

2. pitää luetteloa jäsenistä,

3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia ja

ansiomerkkien esittämisestä,

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä

käsiteltävät asiat,

5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta

sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,

6. laatia yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen

toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta toiminnantarkastajien

lausuntoineen,

7. laatia yhdistyksen syyskokoukselle yhdistyksen

toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys seuraavaa kalenterivuotta

varten sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan,

9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja

toimikunnat,

10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä

koskevista työsuhdeasioista,

11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin,

Sivu: 5(5)

12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta

lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten

mukaisesti.


TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

18§ Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit on jätettävä tilivuotta seuraavan helmikuun

loppuun mennessä toiminnantarkastajalle, jonka on jätettävä niistä

lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle edelleen esitettäväksi

yhdistyksen kevätkokoukselle, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen

kevätkokousta.


NIMENKIRJOITTAJAT

19§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja

sekä hallituksen määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi

yhdessä.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

20§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen

varsinaisessa kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa kolme

neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä

tarkoitta-va ehdotus on toimitettava hallitukselle kevätkokousta

edeltävän joulukuun loppuun mennes-sä ja syyskokousta edeltävän

heinäkuun loppuun mennessä. Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta

jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.


YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

21§ Yhdistys purkautuu, jos kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen

kokouksessa purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa

(3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava

ehdotus on tehtävä 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on

käytettävä sääntöjen 2 §:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä

tavalla, kun yhdistyksen viimeinen kokous määrää.

22§ Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut

jäsenoikeudet säilyvät.